Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Báo mới

  Gốc > Bài viết > Đội TNTP Hồ Chí Minh >

  Báo cáo Đại Hội Đội

  §éi TNTP Hå ChÝ Minh

  Liªn ®éi Tr­êng TH S¬n mai                     Ngµy 28 th¸ng 10 n¨m 2011

   

  Biªn b¶n ®¹i héi liªn ®éi

  N¨ häc: 2011 – 2012

  H«m nay ngµy 28 th¸ng 10 n¨m 2011 T¹i tr­êng TiÓu häc S¬n mai

  Khai m¹c ®¹i héi ®¹i biÓu liªn ®éi n¨m häc: 2011 – 2012

  Thµnh phÇn ®¹i biÓu gåm:

  §¹i biÓu mêi:

  1. Anh Phan V¨n Tuý. BÝ th­ ®oµn x· S¬n Mai
  2. B¸c : Phan Xu©n Thµnh Héi tr­ëng héi ha mÑ häc sinh.
  3. ThÇy: Ph¹m V¨n C«ng BÝ th­ chi bé – HiÖu tr­ëng nhµ tr­êng
  4. C¸c thÇy c« gi¸o anh chÞ huynh tr­ëng.

  §¹i biÓu chÝnh thøc cã: 62  ®¹i biÓu Tæng sè 62.

  V¾ng mÆt: Kh«ng.

  Néi dung §¹i héi:

  B¹n Trang Giíi thiÖu ®oµn §¹i biÓu vÒ dù §¹i héi.

  B¹n Ly Th«ng qua ch­¬ng tr×nh §¹i héi. §iÒu khiÓn thùc hiÖn nghi lÔ §¹i héi: Chµo cë , h¸t quèc ca, §éi caH« ®¹p khÈu hiÖu sinh  ho¹t v¨n nghÖ chµo mõng §¹i héi.

  Tuyªn bè lÝ do, giíi thiÖu ®¹i biÓu, ®oµn chñ tÞch, ®oµn th­ ký.

  §oµn Chñ tich:

  1. B¹n:U«ng ThÞ Thu Trang
  2. B¹n: T«n N÷ Kh¸nh Ly.
  3.  B¹n: Hµ ThÞ Thuû.

  Chñ tÞch ®oµn danh dù: Anh Phan TrÝ Dòng - TPT

  §oµn th­ ký:

  1. B¹n NguyÔn TÊn Dòng.
  2. B¹n : NguyÔn ThÞ Ngäc ¸nh

   Th­ ký ®oµn danh dù: C« NguyÔn ThÞ Lµnh .

  1. B¹n : U«ng ThÞ Thu Trang thay mÆt cho ®oµn chñ tÞch ®äc lêi khai m¹c m¹c §¹i héi.

   2. B¹n:  Hµ ThÞ Thuû thay mÆt cho ®oµn chñ tÞch ®äc b¸o c¸o c«ng t¸c ®éi vµ phong trµo thiÕu nhi n¨m häc: 2010 – 2011 ( Cã v¨n b¶n kÌm theo)

  3.B¹n : U«ng ThÞ Thu Trang thay mÆt cho ®oµn chñ tÞch ®äc B¶n ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng ®éi n¨m häc: 2011 – 2012 ( Cã v¨n b¶n kÌm theo).

  4. Th¶o luËn, gãp ý vµ biÓu quyÕt c¸c chØ tiªu ph­¬ng h­íng c«ng t¸c ®éi vµ phong trµo thiÕu nhi:

  - 100% §«i viªn, nhi ®ång tham gia g©y quü ®«i vµ lµm KÕ ho¹ch nhá.

  - 100% §«i viªn, nhi ®ång thi ®ua lµm theo 5 ®iÒu B¸c Hå d¹y.

  - 100% Chi ®éi, líp sao nhi ®ång ®¨ng ký giê häc tèt, tuÇn häc tèt.

  - 100% c¸c b¹n ®éi viªn, nhi ®ång  cã gãc häc tËp .

   - 95% c¸c b¹n ®éi viªn, nhi ®ång tham gia häc tæ häc nhãm

  -100% chi ®éi, líp sao nhi ®ång d¨ng kÝ tham gia phong trµo; §«i b¹n cïng tiÕn, Gióp b¹n nghÌo v­ît khã, … cã hiÖu qu¶.

  - 100%c¸c chi ®éi vµ líp sao nhi ®ång cã HS tham gia vµo c¸c c©u l¹c bé.

  - Tæ chøc 2 buæi nãi chuyÖn truyÒn thèng nh©n ngµy 22/12 vµ ngµy 26 / 3.

  - Duy tr× c¸c ®ît sinh ho¹t BCH liªn ®éi theo ®Þnh k× th¸ng 1 lÇn vµ bÊt th­êng.

  - 100%  §«i viªn, nhi ®ång thuéc c¸c bµi móa h¸t tËp thÓ.

  - Tæ chøc thi rung chu«ng vµng th¸ng 1 lÇn cho c¸c ®éi viªn.

  - 100% ®éi viªn tham gia ch­¬ng tr×nh rÌn luyÖn ®éi viªn vµ tæ chøc thi cÊp chuyªn hiÖu cho ®éi viªn theo nhiÒu h×nh thøc.

  Cuèi n¨m häc cã:

   + 40 em HSG tr­êng

   + 10 em HSG HuyÖn

   + 2 em HSG gi¶i to¸n qua m¹ng

   + 2 em HSG gi¶i TiÕng Anh qua m¹ng.

   + 10 em ®¹t VSC§ cÊp huyÖn.

   + 65 em nhi ®ång ®¹t danh hiÖu Sao ch¸u ngoan B¸c Hå

   + 50 §éi viªn ®¹t danh hiÖu ch¸u ngoan B¸c Hå.

   + 3 chi ®éi ®¹t chi ®éi m¹nh

   + Liªn ®éi ®¹t : Liªn ®éi m¹nh cÊp HuyÖn

  .5. B¹n  Trang §iiªï hµnh biÓu quyÕt ®¨ng kÝ c¸c danh hiÖu thi ®ua:

                   - 65 em nhi ®ång ®¹t danh hiÖu Sao ch¸u ngoan B¸c Hå

                   - 50 §éi viªn ®¹t danh hiÖu ch¸u ngoan B¸c Hå.

                   - 3 chi ®éi ®¹t chi ®éi m¹nh

                   - Liªn ®éi ®¹t : Liªn ®éi m¹nh cÊp HuyÖn

  6. Ph¸t biÓu cña ®¹i biÕu.

   - ý kiÕn ph¸t biÓu cña anh Ph¹m V¨n Tuý §¹i diÖn Héi ®ång §éi x·.S¬n Mai.

   - ý kiÕn ph¸t biÓu cña thÇy Ph¹m V¨n C«ng ®¹i diÖn BGH nhµ tr­êng TiÓu häc S¬n Mai.

  Ý kiÕn ph¸t biÓu Cña Anh Phan TrÝ Dòng Tæng phô tr¸ch §éi tr­êng TiÓu häc S¬n Mai.

  7. B¹n T«n N÷ Kh¸nh Ly vµ U«ng ThÞ Thu Trang ®iÒu hµnh bÇu ban chØ huy Liªn ®éi míi.

   - B¹n LyTh«ng qua dù kiÕn sè l­îng, c¬ cÊu tiªu chuÈn BCH Liªn ®éi míi.

   - B¹n Trang th«ng qua danh s¸ch nh©n sù mµ ®¹i héi ®· giíi thiÖu t¹i ®¹i héi trï bÞ. Th«ng qua danh s¸ch Bçu cö vµ bÇu cö b»ng h×nh thøc gi¬ tay;

  C«ng bè danh s¸ch c¸c b¹n tróng cö vµo BCH Liªn ®éi n¨m häc 2011 -2012

  1. T«n N÷ Kh¸nh Ly                               2. U«ng ThÞ Thu Trang

  3. NguyÔn ThÞ Mü Duyªn                        4. Phan thÞ thu Hµ

  5. Phan ThÞ DiÖu Li                                  6. T«n C­êng Quèc

  7. Hµ ThÞ Thuû                                          8. NguyÔn TÊn Dòng

  9. Lª ®øc Th¾ng

  - Mêi BCH Liªn ®éi míi ra m¾t vµ liªn ®éi tr­ëng ph¸t biÓu nhËn nhiÖm vô.

  8 . LÔ chµo cê bÕ m¹c ®¹i héi

   

  Tæng phô tr¸ch             T.M §oµn chñ tich            Th­ kÝ ®¹i héi

         (KÝ tªn )                             (KÝ tªn)                            (kÝ tªn)

   

      Phan TrÝ Dòng               T«n N÷ Kh¸nh Ly               NguyÔn tÊn Dòng

   


  Nhắn tin cho tác giả
  Phan Trí Dũng @ 21:53 08/10/2012
  Số lượt xem: 222
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  Chào mừng quý vị đến với website của trường Tiểu học Sơn Mai

  Bạn và tôi cùng hướng đến một tương lai tốt đẹp phía trước.

  Giải trí tổng hợp

  Truyện cười