Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Báo mới

  Gốc > Bài viết > Văn bản ngành > Văn bản Sở giáo dục >

  MAU KE HOACH

  UBND TỈNH HÀ TĨNH

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     

  Số: 993/SGDĐT-GDTH

  Hà Tĩnh, ngày 29  tháng 8  năm 2013

  V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chuyên môn

   

   

          Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố

   

            Để tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm học 2013-2014, đồng thời để có sự thống nhất trong chỉ đạo chuyên môn, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng mẫu kế hoạch năm học, kế hoạch dạy học và kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn ở trường tiểu học. Đây là những nội dung cơ bản, trọng tâm của một bản kế hoạch vì vậy trong quá trình thực hiện, các trường có thể sáng tạo và bổ sung thêm các nội dung khác cho phù hợp với thực tế của trường mình.

            Các mẫu kế hoạch trên đã được Sở Giáo dục và Đào tạo đăng tải trên website của Ngành: hatinh.edu.vn.

  Sở yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo hiệu trưởng các trường tiểu học thực hiện nghiêm túc, đúng yêu cầu. Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề khó khăn cần giải quyết, các Phòng Giáo dục và Đào tạo phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Giáo dục Tiểu học) để chỉ đạo và xử lí kịp thời./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Giám đốc, các Phó Giám đốc;

  - Website Sở;

  - Lưu: VT, GDTH.

  KT. GIÁM ĐỐC

  PHÓ GIÁM ĐỐC

   

   

   

  (Đã kí)

   

   

  Nguyễn Thị Hải Lý

   

  PHÒNG GD&ĐT...............

  TRƯỜNG TIỂU HỌC.................

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     

  Số:......../KH-TH.....

  .................................., ngày       tháng       năm 2013

   

   

  KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2013 – 2014

   
     

   

   

   

  Phần thứ nhất:  Đặc điểm tình hình

   

            1. Đặc điểm của địa phương (mặt mạnh, mặt yếu).

            2. Thực trạng của nhà trường: (Quy mô trường, lớp; đội ngũCBGV,NV; HS; CSVCTB; Tài chính…).

            3. Thành tích của trường năm học qua và những năm gần đây.

            4. Những cơ hội và thách thức.

   

  Phần thứ hai: Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm và

  các biện pháp thực hiện

   

  1. Công tác dạy – học và giáo dục đạo đức học sinh
  2. Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên
  3. Công tác phổ cập giáo dục tiểu học Đ ĐT và tuyển sinh
  4. Công tác giáo dục trẻ khuyết tật, trẻ khó khăn
  5. Hoạt động ngoài giờ lên lớp; giáo dục kĩ năng sống, giáo dục thể chất và hoạt động xã hội.
  6. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia gắn với xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
  7. Công tác xã hội hóa giáo dục
  8. Công tác thi đua
  9. Công tác quản lý, giám sát, kiểm tra nội bộ và kiểm định chất lượng.

            (Lưu ý: Trong mỗi nội dung cần có các hoạt động, các chỉ tiêu cần đạt, các biện pháp thực hiện; trong mục tiêu cần có mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể)

   

   

  Phần thứ ba: Các hoạt động chính trong năm

  Nội dung các hoạt động chính

  Thời gian thực hiện (tháng, tuần)

  Người chịu trách nhiệm

  Đánh giá kết quả/Điều chỉnh

   

   

   

   

   

  Phần thứ tư: Tổ chức thực hiện

  ....................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................

   

  Phần thứ năm: Kiến nghị, đề xuất

  ....................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................

   

  Duyệt của Phòng Giáo dục và Đào tạo

                                                                           HIỆU TRƯỞNG

                                                                    (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

   

   
     

   

   

            Lưu ý:

            1. Trên cơ sở các hoạt động chính trong năm học, nhà trường xây dựng kế hoạch tác nghiệp cho từng tuần, từng tháng. Cuối mỗi tuần, tháng có đánh giá kết quả những việc làm được và những việc chưa làm được.

            2. Bố cục kế hoạch tác nghiệp (thể hiện ở kế hoạch tháng) như sau:

   

  Các hoạt động và các công việc cụ thể

  Thời gian bắt đầu

  Thời gian hoàn thành

  Địa điểm thực hiện

  Người chịu trách nhiệm chính

  Chi phí cần thiết

  Kết quả đạt được

  1. Hoạt động 1

  + Công việc 1

  + Công việc 2

  ...............

   

   

   

   

   

   

  2. Hoạt động 2

  + Công việc 1

  + Công việc 2

  ...............

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  PHÒNG GD&ĐT...............

  TRƯỜNG TIỂU HỌC.................

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     

  Số:......../KH-TH.....

  .................................., ngày       tháng       năm 2013

   

   

   

  KẾ HOẠCH

  Hoạt động dạy học

  Năm học 2013 - 2014

   
     

   

   

           

            I. CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

            - Điều lệ trường tiểu học;

            - Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

            - Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT/BGDĐT-BNV ngày 23 tháng 08 năm 2006 của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ về hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;

  - Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;

            - Công văn số 1611/SGDĐT-GDTH ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày;

            - Công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 của Sở, Phòng.

            - Đặc điểm, tình hình của nhà trường.

  II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

  1. Thuận lợi:

  a) Địa phương và gia đình học sinh:

  ................................................................................................................................

  b) Giáo viên:

  ................................................................................................................................

  c) Học sinh:

  ................................................................................................................................

  d) Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học:

  ................................................................................................................................

  2. Khó khăn:

  a) Địa phương và gia đình học sinh:

  ................................................................................................................................

  b) Giáo viên:

  ................................................................................................................................

  c) Học sinh:

  ................................................................................................................................

  d) Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học:

  ................................................................................................................................

   

       III. KẾ HOẠCH DẠY HỌC CHO CẢ NĂM HỌC

  1. 1.     Biên chế lớp học:

   

  TT

  Thông tin về học sinh

  Lớp

  Số HS

  Nữ

  Dân tộc

  Khuyết tật

  Hộ nghèo

  Hộ cận nghèo

  Gia đình chính sách

  Mồ côi

  Tôn giáo

  Lưu ban

  1

  1A

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  ....

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Khối 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Khối 2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Khối 3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  .....

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Cộng:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2. Kế hoạch dạy học chính khóa:

   

  TT

  Môn học và hoạt động giáo dục

  Lớp 1

  Lớp 2

  Lớp 3

  Lớp 4

  Lớp 5

  1

  Tiếng Việt

  10

  9

  8

  8

  8

  2

  Toán

  4

  5

  5

  5

  5

  3

  Đạo đức

  1

  1

  1

  1

  1

  4

  Tự nhiên và Xã hội

  1

  1

  2

  0

  0

  5

  Khoa học

  0

  0

  0

  2

  2

  6

  Lịch sử và Đại lí

  0

  0

  0

  2

  2

  7

  Âm nhạc

  1

  1

  1

  1

  1

  8

  Mĩ thuật

  1

  1

  1

  1

  1

  9

  Thủ công

  1

  1

  1

  0

  0

  10

  Kĩ thuật

  0

  0

  0

  1

  1

  11

  Thể dục

  1

  2

  2

  2

  2

  12

  Giáo dục tập thể

  2

  2

  2

  2

  2

  13

  Giáo dục ngoài giờ lên lớp

  4 tiết/tháng

   

  Tổng số tiết/tuần

  22

  23

  23

  25

  25

   

  3. Phân công giảng dạy các tiết chính khóa:

   

  TT

  Họ và tên

  Chức vụ

  Số tiết/tuần

  (tối đa)

  Chủ nhiệm lớp

  Dạy lớp

  Nhiệm vụ kiêm nhiệm

  Ghi chú

  1

  Nguyễn Văn A

  HT

  2

   

   

   

   

  2

  Trần Thị B

  PHT

  4

   

   

   

   

  3

  Lê Văn C

  GV

  23

   

   

   

   

  4

  Võ Văn D

  GV

  23

   

   

   

  Mĩ thuật

  5

  Trịnh Anh E

  GV

  23

   

   

   

  Âm nhạc

  6

  Hoàng Bình G

  GV

  23

   

   

   

  Tiếng Anh

  7

  Trương Văn R

  GV

  23

   

   

   

  Tin học

  8

  Cao văn Q

  GV

  23

   

   

   

  Thể dục

   

   

   

   

   

   

   

   

       Lưu ý: - Với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng cần ghi rõ dạy môn gì vào ô ghi chú và bố trí dạy ở các Tổ khác nhau.

       - Với giáo viên nghỉ sinh, cần ghi chú nghỉ sinh tháng nào.

  4. Kế hoạch dạy học buổi 2:

  TT

  Môn học

  Lớp 1

  Lớp 2

  Lớp 3

  Lớp 4

  Lớp 5

  Ghi chú

  1

  Luyện Tiếng Việt

   

   

   

   

   

   

  2

  Luyện Toán

   

   

   

   

   

   

  ...

  ..............................

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng số tiết/tuần

   

   

   

   

   

   

   

  5. Phân công giảng dạy các tiết buổi 2:

   

  TT

  Họ và tên

  Chức vụ

  Số tiết/tuần

  Dạy lớp

  Môn dạy

  Ghi chú

  1

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ghi chú:Cần ghi rõ dạy bồi dưỡng, dạy phụ đạo, tổ chức hoạt động tập thể,.... vào cột ghi chú.

  6. Thời khóa biểu (có Phụ lục kèm theo)

   

  IV. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

  Thời gian

  (tháng)

  Nhiệm vụ trọng tâm

  Yêu cầu và chỉ tiêu

  Biện pháp

  Phân công

  8

   

   

   

   

  9

   

   

   

   

  10

   

   

   

   

  11

   

   

   

   

  12

   

   

   

   

  01/2014

   

   

   

   

  02/2014

   

   

   

   

  03/2014

   

   

   

   

  04/2014

   

   

   

   

  05/2014

   

   

   

   

            Trên đây là kế hoạch hoạt động dạy học trong năm học 2013-2014 của Trường Tiểu học........... ,đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường thực hiện nghiêm túc./.

  DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

   

   

   

   

   

   

  NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

   

  Nơi nhận:

  - Phòng GD-ĐT (để báo cáo);

  - Các tổ CM (để thực hiện);

  - Lưu: Hồ sơ chuyên môn.

   

           

   

   

  LƯU Ý:

            1. Trên cơ sở những nhiệm vụ trọng tâm, kế hoạch hàng tháng của Phòng GD&ĐT và tình hình thực tế của đơn vị, nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng tuần, từng tháng. Cuối mỗi tuần, tháng có đánh giá kết quả thực hiện.

            2. Bố cục kế hoạch tháng như sau:

   

  PHÒNG GD&ĐT...............

  TRƯỜNG TIỂU HỌC.................

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     

  Số:......../KH-TH.....

  .................................., ngày       tháng       năm 2013

   

   

  ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THÁNG...........

  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THÁNG....................

   

            I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THÁNG......

            1. Những công việc đã làm:(nêu số đầu việc, hiệu quả bằng số liệu cụ thể, những biện pháp đã làm; ưu điểm, nhược điểm, tồn tại của mỗi đầu việc)

            2. Những việc chưa làm được: (nêu số đầu việc chưa làm được, nguyên nhân, cách khắc phục)

            II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THÁNG.....

            1. Nhiệm vụ trọng tâm:.....................................................................................

            2. Yêu cầu và chỉ tiêu:.......................................................................................

            3. Biện pháp thực hiện:.....................................................................................

            4. Kế hoạch cụ thể:

  Thời gian

  (tuần)

  Nội dung công việc

  Yêu cầu và chỉ tiêu

  Biện pháp

  Phân công

  Tuần I

  (Từ ngày.......đến ngày......)

   

   

   

   

  ...................

   

   

   

   

   

  DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

   

   

   

   

   

   

  NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

   

   

   

   

                                                            

  PHÒNG GD-ĐT...............

  TRƯỜNG TIỂU HỌC.................

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     

  Số:......../KH-T .....

  ......................., ngày       tháng       năm 2013

   

  KẾ HOẠCH

  Hoạt động tổ chuyên môn khối …….

  Năm học 2013 - 2014

   

              I. Căn cứ để xây dựng kế hoạch

              - Điều lệ trường tiểu học;

              - Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định sô 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

              - Công văn số 1611/SGDĐT-GDTH ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày;

              - Công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 của Sở, Phòng GD-ĐT.

              - Kế hoạch năm học của trường;

              - Đặc điểm, tình hình cụ thể của tổ.

  II. Đặc điểm tình hình

              1. Kết quả năm học trước:

             

  TT

  Lớp

  Số HS

  Nam

  (nữ)

  Xếp loại giáo dục

  Xếp loại VSCĐ

  Học sinh giỏi

  Ghi chú

  Giỏi

  Khá

  TB

  Yếu

  A

  B

  C

  Trường

  Huyện

  Tỉnh

  QG

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

             

  2. Tình hình đầu năm:

  a) Tình hình học sinh:

   

  TT

  Lớp

  Giáo viên chủ nhiệm

  Số HS

  Nam

  (nữ)

  Con TB

  Con mồ côi

  Con hộ nghèo

  Con hộ cận nghèo

  HS

  ĐBKK

  HS          K.tật

  HS  tôn giáo

  HS lưu ban

  Ghi chú

  <
  Nhắn tin cho tác giả
  Phan Trí Dũng @ 14:52 28/06/2015
  Số lượt xem: 226
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  Chào mừng quý vị đến với website của trường Tiểu học Sơn Mai

  Bạn và tôi cùng hướng đến một tương lai tốt đẹp phía trước.

  Giải trí tổng hợp

  Truyện cười